Tuesday, February 27, 2024
Wiadomości, informacje i aktualności dla Ziemi Łódzkiej


Alimenty na dziecko

Według polskiego prawa na niektórych osobach ciąży tzw. obowiązek alimentacyjny, polegający na dostarczaniu danej osobie niezbędnych do jej utrzymania środków….

By redakcja , in Styl życia , at 12 lutego, 2022

Według polskiego prawa na niektórych osobach ciąży tzw. obowiązek alimentacyjny, polegający na dostarczaniu danej osobie niezbędnych do jej utrzymania środków. Bardzo często dotyczy to dzieci, np. w sytuacji, gdy rodzice się rozwodzą. Z czym dokładnie wiążą się alimenty na dziecko, jak się je ustala, kiedy przysługują?

Kiedy dziecku przysługują alimenty?

Kwestie związane z alimentami na dziecko regulowane są przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a także Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dn. 7.09.2007 r. Według art. 133 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego alimenty na dziecko muszą być wypłacane przez rodziców wówczas, gdy nie jest ono w stanie samodzielnie się utrzymywać. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dziecko ma wystarczające dochody z pracy lub majątku. Do płacenia alimentów zobowiązani są rodzice wpisani w akcie urodzenia. Należy mieć świadomość tego, iż świadczenia alimentacyjne mogą obowiązywać nawet po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia, jeżeli nie ma ono wystarczających dochodów i nadal się uczy (np. studia dziennie). W przypadku zaniedbywania studiów lub też nauki zaocznej zazwyczaj alimenty już nie przysługują. Wyjątkiem może być dziecko niepełnosprawne, niezdolne do podjęcia stałej pracy zarobkowej.

Jak ustala się alimenty?

Alimenty na dziecko mogą być zarówno dobrowolne, jak i ustalone na drodze sądowej. Mają one na celu pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka, czyli przede wszystkim leczeniem, edukacją, wyżywieniem, potrzebami mieszkaniowymi, odzieżowymi, wypoczynkiem i rekreacją itp. Wysokość alimentów jest różna, nie istnieje żadna konkretna kwota lub procent, który musi być wypłacany na dziecko. Uzależnione jest to przede wszystkim od sytuacji finansowej rodzica oraz realnych kosztów wychowania i utrzymania dziecka. Warto wiedzieć, że w zależności od okoliczności alimenty mogą zostać obniżone lub podwyższone. Często dorastające dziecko potrzebuje wyższych świadczeń, ale np. pogorszenie sytuacji majątkowej rodzica może przyczynić się do zmniejszenia alimentów. Jeżeli rodzic nie jest w stanie w ogóle spełnić obowiązku alimentacyjnego, jest ono najczęściej przeniesione na jego rodziców lub rodzeństwo. W niektórych sytuacjach alimenty może także uzyskać młodsze rodzeństwo od starszego, pełnoletniego. W pewnych przypadkach obowiązek dotyczy także macochy lub ojczyma dziecka.

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Aby uzyskać alimenty na dziecko, należy złożyć pozew sądowy z żądaniem ich zasądzenia. Przed napisaniem pozwu warto skontaktować się z prawnikiem, ponieważ nie ma jednego wzoru takiego dokumentu. Każda sytuacja jest inna i wymaga nieco inaczej sformułowanego pozwu. Wniosek musi zostać złożony w dwóch egzemplarzach, w odpowiednim sądzie rejonowym. Do pozwu dołącza się skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o wysokości zarobków, zaświadczenie ze szkoły oraz wszelkie rachunki, zaświadczenia i inne dokumenty związane z utrzymaniem dziecka. Konieczne jest też podanie danych osobowych obu stron, kwota, o którą się wnioskuje i termin płatności. Warto wiedzieć, że złożenie pozwu o alimenty jest wolne od kosztów sądowych.

 

W przypadku konieczności świadczeń alimentacyjnych obie strony powinny dobrze zapoznać się z uregulowaniami prawnymi. Niepłacenie alimentów jest karalne i grozi za to nawet więzienie. Z drugiej strony trzeba uważać, aby nie doszło do nadużyć związanych z ustaleniem kosztów utrzymania dziecka. Świadczenia alimentacyjne nie mogą przyczyniać się do ubóstwa płacącego je rodzica.

Kancelaria Sprawy Rodzinne – partner artykułu

Comments